การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชาง32101 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้องประวัติสาสตร์สากล รหัสวิชา ส32170 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อรวรรณ

กองพิลา

        กิจกรรมของโครงงาน  

   วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อต้องการศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล

2.เพื่อให้รู้ว่าทำไมเมนเดลจึงตัดสินใจเอาถั่วลันเตามาทำการทดลอง

3.เพื่อให้รู้ลักษณะทางพันธุกรรม

คำถาม 

1.เมนเดลได้ตั้งกฎแห่งการแยกไว้กี่ข้อและแต่ละข้อกล่าวถึงอะไรบ้าง?

2.เมนเดลได้คัดเลือกลักษณะของถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนกี่ลักษณะและแต่ละลักษณะมีอะไรบ้าง?

3.การโยนเหรียญขึ้นไปบนอากาศพร้อมๆกัน2เหรียญโอกาสที่ยีนในรุ่นf2จะเข้าคู่กันได้เป็นกี่แบบอะไรบ้าง?

4.ทำไมเมนเดลถึงนำถั่วลันเตามาทำการทดลอง?

5.ยีนเด่นและยีนด้อยมีลักษณะอย่างไร?

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรม
-ได้ทราบถึงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ของเมนเดล
-ได้ทราบถึงผู้คนพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

– ได้ทราบถึงลักษณะต่างๆของถั่วลันเตาที่ใช้ในการศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การดำเนินงาน/โครงงาน

-ตั้งประเด็น หรือ หัวข้อที่ต้องการศึกษา
-ตั้งคำถามที่สงสัยในเรื่องที่จะศึกษา
-ร่างเค้าโครงของโครงงาน
-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
-รวมรวมข้อมูล
-เรียบเรียงและเขียนเนื้อหาใหม่โดยให้สอดคล้องกับเค้าโครงเดิม
-สรุป และ เผยแพร่โครงงาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s